Katern

Terugblik raadsvergadering 23 en 27 november 2017

Terugblik raadsvergadering 23 en 27 november 2017
Op 23 november is eerst stil gestaan bij het overleden van oud-raadslid en ereburger van Nieuwegein Jan van Dort. Mevrouw Van der Sluijszen is namens de fractie van het CDA benoemd tot commissielid. De raad heeft het koersdocument City 2017 vastgesteld als leidraad voor de verdere ontwikkeling van City Nieuwegein. Na de vaststelling van het koersdocument heeft de raad drie... Lees meer

Raadsbijeenkomsten november/december

Raadsbijeenkomsten november/december
30 november 2017 Raadsinformatiebijeenkomst “Doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot zorg op het gebied van jeugd en Wmo is georganiseerd (Geynwijs)”. Op donderdag 30 november vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats over de doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot zorg op het gebied van jeugd en Wmo is georganiseerd (Geynwijs). Doel van de bijeenkomst is het verstrekken van... Lees meer

Terugblik raadsvergadering 2 en 6 november 2017

Terugblik raadsvergadering 2 en 6 november 2017
Op 2 november 2017 zijn mevrouw Papadopoulou namens de fractie van ieders Belang/Verbeek en mevrouw Van Schaik namens de fractie van D66 benoemd tot commissieleden. Vervolgens is opnieuw gestemd over de motie die betrekking heeft op het programmamanagement bij het uitvoeringsplan routekaart energieneutraal Nieuwegein, en is de motie aangenomen. Daarna is de noodverordening asbest bedrijventerrein De Liesbosch bekrachtigd. Tijdens de... Lees meer

Raadsbijeenkomsten november

Raadsbijeenkomsten november
2 november 2017 Raadsvergadering Donderdag 2 november vergadert de gemeenteraad. Op de voorlopige agenda onder andere de onderwerpen Najaarsnota 2017 en de Programmabegroting 2018. Aanvang is om 20.00 uur in het Stadshuis, Stadsplein 1. 8 november 2017 Commissie Samenleving Woensdag 8 november vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlo-pige agenda voor deze commissievergadering de onderwerpen Vaststelling Economische Visie en Regionale... Lees meer

Raadsbijeenkomsten oktober 2017

Raadsbijeenkomsten oktober 2017
5 oktober 2017 – Commissie ABZ Donderdag 5 oktober komt de commissie ABZ bijeen. Op de voorlopige agenda staan geagendeerd de onderwerpen Rapport Rekenkamercommissie lokale lasten meter, Invulling taakstellingen n.a.v. amendement structurele invulling van de taakstellingen (A73) en Regionale ontwikkelingen. De vergadering wordt afgesloten met een discussiedeel over live streaming van vergaderingen. 20.00 uur is de aanvangstijd. 5 oktober 2017... Lees meer

Terugblik raadsvergadering 21 en 25 september 2017

Terugblik raadsvergadering 21 en 25 september 2017
De raadzaal zat behoorlijk vol op 21 september vanwege twee belangrijke onderwerpen: huisvesting basisonderwijs en sportaccommodaties en de toekomst van de sociale werkvoorziening. Maar eerst heeft de raad afscheid genomen van Roelof de Wild en Mart Hack mogen begroeten als zijn opvolger in de fractie van het CDA. Vervolgens zijn vragen gesteld over RTV9. Daarna is het voorstel over de... Lees meer

Raadsbijeenkomsten september 2017

Raadsbijeenkomsten september 2017
14 september 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Bijpraatmoment Omgevingswet In november 2017 wordt de invoeringsstrategie voor de Omgevingswet voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze strategie is bepalend voor de wijze waarop de komende jaren de implementatie en transformatie vorm wordt gegeven en wordt ingegaan op vragen als wat betekent het beoogde uitstel van de invoeringsdatum voor ambities en aanpak. Begin van de bijeenkomst die gehouden wordt... Lees meer

Raadsbijeenkomsten augustus/september 2017

Raadsbijeenkomsten augustus/september 2017
31 augustus 2017 – Raadsinformatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling City Op donderdag 31 augustus wordt een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de gebiedsontwikkeling City (Stationsgebied en West). Het doel van deze raadsinformatieavond is om de raad mee te nemen in de verkenning van de gebiedsontwikkeling en op een informatieve en interactieve wijze inzichten op te halen die verwerkt kunnen worden in het Koersdocument City. De... Lees meer

Terugblik op de raadsvergaderingen van 26 en 29 juni 2017

Terugblik op de raadsvergaderingen van 26 en 29 juni 2017
Voortzetting raadsvergadering 26 juni 2017 Tijdens de voortgezette raadsvergadering is gesproken over drie moties. De motie om in regionaal verband een woningbouwmonitor op te stellen om de woningbehoefte op de korte en lange termijn regionaal in kaart te brengen werd aangenomen. Nadat de motie ‘Geen hinder door Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop’ was aangenomen, werd de motie om de overlast door... Lees meer

Terugblik op de raadsvergadering van 22 juni 2017

Terugblik op de raadsvergadering van 22 juni 2017
Donderdag 22 juni vergaderde de gemeenteraad. De motie over input in de onderhandeling over herijking van de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcorporaties is voor de tweede keer in stemming gebracht, maar behaalde opnieuw geen meerderheid en is dus niet aangenomen. De raad heeft het vernieuwingsplan voor de openbare ruimte van de Rijtuigenbuurt vastgesteld. Vervolgens heeft de raad de ruimtelijk-economische koers... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60