Katern

Raadsbijeenkomsten oktober 2017

Raadsbijeenkomsten oktober 2017
5 oktober 2017 – Commissie ABZ Donderdag 5 oktober komt de commissie ABZ bijeen. Op de voorlopige agenda staan geagendeerd de onderwerpen Rapport Rekenkamercommissie lokale lasten meter, Invulling taakstellingen n.a.v. amendement structurele invulling van de taakstellingen (A73) en Regionale ontwikkelingen. De vergadering wordt afgesloten met een discussiedeel over live streaming van vergaderingen. 20.00 uur is de aanvangstijd. 5 oktober 2017... Lees meer

Terugblik raadsvergadering 21 en 25 september 2017

Terugblik raadsvergadering 21 en 25 september 2017
De raadzaal zat behoorlijk vol op 21 september vanwege twee belangrijke onderwerpen: huisvesting basisonderwijs en sportaccommodaties en de toekomst van de sociale werkvoorziening. Maar eerst heeft de raad afscheid genomen van Roelof de Wild en Mart Hack mogen begroeten als zijn opvolger in de fractie van het CDA. Vervolgens zijn vragen gesteld over RTV9. Daarna is het voorstel over de... Lees meer

Raadsbijeenkomsten september 2017

Raadsbijeenkomsten september 2017
14 september 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Bijpraatmoment Omgevingswet In november 2017 wordt de invoeringsstrategie voor de Omgevingswet voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze strategie is bepalend voor de wijze waarop de komende jaren de implementatie en transformatie vorm wordt gegeven en wordt ingegaan op vragen als wat betekent het beoogde uitstel van de invoeringsdatum voor ambities en aanpak. Begin van de bijeenkomst die gehouden wordt... Lees meer

Raadsbijeenkomsten augustus/september 2017

Raadsbijeenkomsten augustus/september 2017
31 augustus 2017 – Raadsinformatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling City Op donderdag 31 augustus wordt een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de gebiedsontwikkeling City (Stationsgebied en West). Het doel van deze raadsinformatieavond is om de raad mee te nemen in de verkenning van de gebiedsontwikkeling en op een informatieve en interactieve wijze inzichten op te halen die verwerkt kunnen worden in het Koersdocument City. De... Lees meer

Terugblik op de raadsvergaderingen van 26 en 29 juni 2017

Terugblik op de raadsvergaderingen van 26 en 29 juni 2017
Voortzetting raadsvergadering 26 juni 2017 Tijdens de voortgezette raadsvergadering is gesproken over drie moties. De motie om in regionaal verband een woningbouwmonitor op te stellen om de woningbehoefte op de korte en lange termijn regionaal in kaart te brengen werd aangenomen. Nadat de motie ‘Geen hinder door Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop’ was aangenomen, werd de motie om de overlast door... Lees meer

Terugblik op de raadsvergadering van 22 juni 2017

Terugblik op de raadsvergadering van 22 juni 2017
Donderdag 22 juni vergaderde de gemeenteraad. De motie over input in de onderhandeling over herijking van de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcorporaties is voor de tweede keer in stemming gebracht, maar behaalde opnieuw geen meerderheid en is dus niet aangenomen. De raad heeft het vernieuwingsplan voor de openbare ruimte van de Rijtuigenbuurt vastgesteld. Vervolgens heeft de raad de ruimtelijk-economische koers... Lees meer

Raadsbijeenkomsten juni/juli 2017

Raadsbijeenkomsten juni/juli 2017
29 juni 2017 Voorjaarsdebat Op donderdag 29 juni 2017 is vanaf 14.00 uur het voorjaarsdebat van de gemeenteraad. Tijdens het voorjaarsdebat wordt de kadernota besproken waarin de kaders voor de begroting 2018 worden vastgesteld. Ook de andere financiële stukken zoals de jaarstukken 2016 en de voorjaarsnota 2017 worden dan besproken. Het debat vindt plaats in het Stadshuis, Stadsplein 1. 3... Lees meer

Raadsbijeenkomsten juni 2017

Raadsbijeenkomsten juni 2017
21 juni 2017                Commissievergadering Financiële stukken Op woensdag 21 juni is een commissievergadering over financiële stukken. Op de voorlopige agenda de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur. 22 juni 2017                Raadsvergadering Donderdag 22 juni, aanvang 20.00 uur, vergadert de gemeenteraad. Op de voorlopige agenda voor deze vergadering staan als te bespreken onderwerpen het... Lees meer

Terugblik op de raadsvergadering van 18 mei 2017

Terugblik op de raadsvergadering van 18 mei 2017
Donderdag 18 mei en maandag 22 mei vergaderde de gemeenteraad. De raad heeft besloten in te stemmen met de coördinatieregeling om het bestemmingsplan voor het project Ravenswade te kunnen voorbereiden. Daarbij heeft de raad een motie aangenomen om aandacht te hebben voor de veiligheid van fietsers. Daarna heeft de raad ingestemd met het groenstructuurplan waarin het groene geraamte van Nieuwegein... Lees meer

Raadsbijeenkomsten juni 2017

Raadsbijeenkomsten juni 2017
1 juni 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Transformatie Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) Op donderdag 1 juni wordt een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de transformatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Aan de orde komen het proces van het transformatieplan, de organisatie dienstverlening inwoners en werkgevers bij werk, de vormgeving van de beschutte werkomgeving / vangnet, wat betekent het voor de medewerkers, zowel de Wsw-medewerkers als het... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60